hlavný obrázok stránky

Smernica o verejnom obstarávaní


Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica č. 1/2016

na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).

Dokumentácia>Smernica o verejnom obstarávaní


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo