hlavný obrázok stránky

O nás


Miestna akčná skupina LABOREC, o. z. (skrátene MAS LABOREC, o. z.) je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí, ktoré sa uznesením obecného zastupiteľstva rozhodli o pričlenení svojho územia k územiu MAS.

MAS je občianske združenie, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, pôsobiace resp. sídliace na danom území.  Predstavuje verejno-súkromné partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom identifikovať a realizovať Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „Stratégia CLLD“). Schválená stratégia miestneho rozvoja pod názvom „Vidiek pre mesto, miesto pre vidiek“, má za cieľ využiť všetok existujúci potenciál na to aby sa naštartoval udržateľný rozvoj nášho regiónu. Je to komplexný dokument obsahujúci konkrétne opatrenia a aktivity, finančný a akčný plán smerujúci k naplneniu stanovených cieľov.

Cieľom MAS je:

 • zlepšiť ekonomické príležitosti a ekonomické podmienky obyvateľov žijúcich v danom území  prostredníctvom podpory miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest
 • presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja regiónu
 • chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia regiónu Laborec
 • podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia regiónu prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku
 • propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi regiónu
 • rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni
 • vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych zdrojov energie
 • vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu, agroturistiky a iných druhov turizmu využitím a zhodnotením daností   územia
 • zlepšiť kvalitu života obyvateľov a stav životného prostredia
 • zvýšiť atraktivitu a návštevnosť územia podporou obnovy a rozvoja obcí,  vrátane ich kultúrneho, historického  a prírodného bohatstva, zahrnutých do územia
 • zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov žijúcich v danom území a členov združenia a podporiť rozvoj ich zručností  potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj
 • podporiť rozvoj občianskych  iniciatív a aktivít
 • zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov MAS za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia,  vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov

 

MAS LABOREC, o.z.>O nás


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo