hlavný obrázok stránky

Orgány združenia


  1. Najvýšší orgán - Valné zhromaždenie
  2. Výkonný orgán - Správna rada
  3. Štatutárny orgán - Predseda a podpredseda správnej rady
  4. Výberová komisia
  5. Monitorovací výbor
  6. Kontrolný orgán - Revízna komisia

Podrobné informácie o štruktúre, jednotlivých orgánoch a ich právomociach nájdete v časti Stanovy Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o.z./Článok V. Orgány združenia.

MAS LABOREC, o.z.>Orgány združenia


MPaRV SR logo
PPA logo
PRV logo
IROP logo
NSRV logo